TSC

download

驅動程式
TSC Seagull driver 2024.1 (Bartender)

如果您使用標籤軟體 Bartender,請下載此驅動。
更新日期 : 2024-02-22

適用於 :
Windows : 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
Windows Server :  2008 R2 x64 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022

56.9 MB
TSC Seagull driver 7.4.2 (Bartender)
如果您使用標籤軟體 Bartender,請下載此驅動。
更新日期 : 2016-08-09

適用於 :
Windows : 2000 / XP / Vista
Windows Server :  2003 / 2008
14 MB
TSC Linux driver V1.2.06 (32-bit)
更新日期 : 2021-01-07
適用於 :
For Linux 32 bit under Ubuntu 11.04~16.04
1 MB
TSC Linux driver V1.2.10 (64-bit)
更新日期 : 2023-11-21
適用於 :
For Linux 64 bit under Fedora 10, Redhat 5, OpenSUSE 11.0, Ubuntu 20.04 and Redflag 22.
915 KB
MAC driver TSC-1.25
更新日期 : 2023-03-01
適用於 :
Compatible with latest MAC OS
5.81 MB
標籤編輯軟體
TSC BarTender UltraLite 2016 R7 3146
更新日期 : 2019-01-01
適用於 :
Windows : Vista, 7,  8, 8.1, 10
Windows Server : 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 32-bit, 2016 64-bit 
204 MB
TSC BarTender UltraLite 10.1 SR4 2961
更新日期 : 2017-08-01
適用於 :
Windows : XP,  2000
Windows Server :  2003 x64, 2003 x32
183 MB
工具程式
TSC Console V3.1.0.0
更新日期 : 2018/04/10
TSC控制台
9.3 MB
Diagnostic Tool V1.63
更新日期 : 2018/04/10
此工具程式適用於印表機韌體V7.04及更高版本(含Ax.xx版本),此工具可設定Bluetooth和Wi-Fi模組。
746 KB
Diagnostic Tool V1.19
更新日期 : 2018/04/10
此工具程式適用於印表機韌體V6.00~V6.77版本。 如果印表機韌體版本高於V6.78,請使用DiagTool V1.63。
456 KB
指令手冊
TSKL Programming Manual (English)
283 KB
TSC Console手冊
1.79 MB
Diagnostic Tool手冊
477 KB